Kjøpsbetingelser

Foretaksinformasjon
ID Lock AS – Organisasjonsnummer: 998411424
Kontaktdetaljer:
Stasjonsveien 46, 4460 Moi
Telefon: 466 20 249
Mail: salg@idlock.no

Produktinformasjon og pris

Produktinformasjon
Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet er presisert. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer.

Forbehold
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.
Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!
Salgs- og leveringsbetingelser

Leveranse
Vanligvis vil varene sendes fra oss 3 virkedager etter at ordren er mottatt. Dersom det er tomt for en vare vil kunden bli gitt denne informasjonen per mail. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for avsendelse av varer fra vårt lager. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt forsendelsen, må du sjekke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk også om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Frakt
Vi sender varene per post. Kostnader forbundet med frakt fremkommer som et eget element i nettbutikken.

Betaling
Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til deg. Uavhentede og ikke betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250,- pluss frakt t/r for gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.

Personopplysninger
ID Lock AS behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register. ID Lock AS ved administrerende direktør er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

Kortinformasjon
Når du handler hos ID Lock AS blir betalingen behandlet av Klarna, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa, MasterCard/ Eurocard og fakturering. Betalingen skjer ihht. Klarna’s til enhver tid gjeldende betingelser: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/10/nb_no/checkout. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Rutiner for retur av varer

Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven LOV – 2002 – 06- 21- 34
Hvis det oppdages en feil eller mangel må denne reklamers skriftlig på innen rimelig tid etter at denne ble oppdaget, eller burde blitt oppdaget, og gi ID Lock AS melding om at du vil påberope en mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da en oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at en overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis en ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok varen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å søke retur på vår web. Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen som kunden har registrert på ordrebekreftelsen. I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår/håndtering fra kjøper side ifm. Retursending av varen.
Dersom det foreligger en mangel ved varen og en har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, § 51)
Kreve erstatning
Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn to uke blir avskåret fra å bruke varen (vi tolker dette fra tingen er kvittert inn til idlock.no) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Idlock.no har rettighet på å foreta to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.
Dersom kunden har krevd reklamasjonssak og det ikke foreligger en mangel, kan ID Lock AS bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, § 30.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med ID Lock, betaler ikke ID Lock disse utgiftene.

Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av kunde. Du har risikoen for transporten av varen tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager, etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Garanti

Informasjon angående Garanti for ID Lock 150 kan du lese mer om her

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos ID Lock, er ansvarlig for produktet og dets bruk. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra ID Lock’s side.

Ekstraordinære forhold
ID Lock er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis ID Lock godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor ID Lock’s kontroll, og som ID Lock ikke med rimelighet kunne vente å unngå eller overvinne følgene av. ID Lock er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra ID Lock’s side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.
Endring i vilkårene
ID Lock forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Firmware

Tredjeparter

Eventuelle tjenester og/eller produkter (inkludert, men ikke begrenset til firmware, software, og/eller hardware som f.eks. gateway, controller og/eller hub) som på en eller annen måte skal integreres eller kommunisere med ID Lock og/eller fjernstyringsmodul og blir levert av tredjepart er utenfor ID Lock sin kontroll. Driftssikkerheten til tredjepartsleveranser kan påvirke ID Lock produktets pålitelighet, og ID Lock kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade eller tap relatert til drift eller funksjonalitet av disse tredjepartsleveransene.

Ansvarsbegrensning firmware

Det forutsettes at produktene til enhver tid har siste versjon av firmware på både ID Lock og fjernstyringsmodul. Så langt relevant lovgiving tillater det, leveres ID Lock firmware «slik den er» uten garantier for kvalitet, ytelse eller nøyaktighet fra ID Lock. ID Lock kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tap eller skader som på noen måte skyldes feil bruk eller manglende kunnskaper om bruk av produktet.

  • ID Lock 150 må oppdateres jevnlig med ID Lock 150 Updater.
  • Z-wave-modul kan oppdatereres ved å gjøre følgende:                                                                              1. Ved å foreta en «over the air» (OTA) oppgradering av programvaren. Dette avhenger av at leverandør av gateway/hub tilbyr OTA oppgraderinger samt støtte for dette. Dette er forhold som ID Lock ikke har ansvar eller risiko for.                                                                        Eller                                                                                    2. Følge instruksjoner som beskrevet på ID Lock sitt kundesenter.

Force majeure
Er ID Lock forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den. Ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er ID Lock fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Dalane Tingrett som verneting.

Forbehold
Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer.
Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Copyright
Alt innhold på disse nettsidene er ID Lock AS, datterselskap av ID Lock AS eller underleverandører av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra ID Lock AS.