Kjøpsbetingelser

Foretaksinformasjon
ID Lock AS – Organisasjonsnummer: 998411424
Kontaktdetaljer:
Stasjonsveien 46, 4460 Moi
Telefon: 466 20 249
E-post: salg@idlock.no

Produktinformasjon og pris

Produktinformasjon
Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet er presisert. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører og/eller valutaendringer.

Forbehold
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.
Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

Salgs- og leveringsbetingelser

Leveranse
Vanligvis vil varene sendes fra oss 3 virkedager etter at ordren er mottatt. Dersom det er tomt for en vare vil kunden bli gitt denne informasjonen per e-post. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for avsendelse av varer fra vårt lager. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt forsendelsen, må du sjekke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk også om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Frakt
Vi sender varene per post. Kostnader forbundet med frakt fremkommer som et eget element i nettbutikken.

Betaling
Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til deg. Uavhentede og ikke betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250,- pluss frakt t/r for gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.

Personopplysninger
ID Lock AS behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register. ID Lock AS ved administrerende direktør er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

Kortinformasjon
Når du handler hos ID Lock AS blir betalingen behandlet av Klarna, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa, MasterCard/ Eurocard og fakturering. Betalingen skjer ihht. Klarna’s til enhver tid gjeldende betingelser. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Rutiner for retur av varer

Reklamasjon
Hvis det oppdages en mangel må det reklameres skriftlig på denne innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget, eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon skal rettes til forhandler. Forhandler og produsent kan kreve dokumentasjon i form av bilder og/eller video for å avklare mangelen. Fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da mangelen ble oppdaget. Reklamasjon må senest skje to år etter en overtar varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis en ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.
Selger har rett på å foreta to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel. Dersom det ikke foreligger en mangel, kan ID Lock AS kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen. Hvis forbruker på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre en mangel eller en mulig mangel, ut over det som måtte være skriftlig avtalt med ID Lock AS, står ikke ID Lock AS ansvarlig for eventuelle utgifter ved slike tiltak.

Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tolv måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av kunde. Du har risikoen for transporten av varen tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager, etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Begrenset produktgaranti
Informasjon angående begrenset produktgaranti kan du lese mer om på kundesenteret.

ID Lock leveres med 24 måneders produktgaranti. Dersom en mangel oppstår kontakt din forhandler, der hvor du kjøpte produktet. Dersom vilkårene for vår garanti er oppfylt, vil produktet erstattes eller repareres. Garantien gjelder for privatpersoner, bruk i boliger i Norge og kan ikke overføres.
Vilkår:

 • Korrekt montert i henhold til manual (alltid oppdatert på idlock.no)
 • Vedlikeholdt i henhold til våre retningslinjer.
 • Programvare skal oppdateres når tilgjengelig.
 • Endringer på design og/eller konstruksjon av produktet er ikke tillatt.
 • Brukt i henhold til brukervilkår.

  Garantien gjelder ikke mekaniske og/eller elektroniske feil som oppstår av forsettlig eller uaktsom oppførsel eller bruk. Feil forårsaket av at produktet ikke er vedlikeholdt eller montert i henhold til retningslinjer omfattes ikke av denne garantien. ID Lock AS er kun ansvarlig for å erstatte produktet. Eventuelle tap som følge av en produktfeil kan ikke ID Lock AS holdes ansvarlig for, uansett om det er indirekte eller direkte følgeskader. Mangler som omfatter reklamasjon skal rettes mot forhandler. Kundesenteret på idlock.no kan besvare henvendelser og gi veiledning og råd for bruk og feilsøking.

  Kundens plikter
  Den som er registrert som kunde hos ID Lock, er ansvarlig for produktet og dets bruk. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra ID Locks side.

  Ekstraordinære forhold
  ID Lock er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis ID Lock godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor ID Locks kontroll, og som ID Lock ikke med rimelighet kunne vente å unngå eller overvinne følgene av. ID Lock er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra ID Locks side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21-34.

  Endring i vilkårene
  ID Lock forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

  Firmware fra tredjeparter
  Eventuelle tjenester og/eller produkter (inkludert, men ikke begrenset til firmware, software, og/eller hardware som f.eks. gateway, controller og/eller hub) som på en eller annen måte skal integreres eller kommunisere med ID Lock og/eller fjernstyringsmodul og blir levert av tredjepart er utenfor ID Locks kontroll. Driftssikkerheten til tredjepartsleveranser kan påvirke ID Lock-produktets pålitelighet, og ID Lock kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade eller tap relatert til drift eller funksjonalitet av disse tredjepartsleveransene.

  Ansvarsbegrensning firmware
  Det forutsettes at produktene til enhver tid har siste versjon av firmware på både ID Lock og fjernstyringsmodul. Så langt relevant lovgiving tillater det, leveres ID Lock firmware «slik den er» uten garantier for kvalitet, ytelse eller nøyaktighet fra ID Lock. ID Lock kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tap eller skader som på noen måte skyldes feil bruk eller manglende kunnskaper om bruk av produktet. ID Lock 150 må oppdateres jevnlig med ID Lock 150 Updater.

  Z-wave-modul kan oppdateres ved å enten:

 • Ved å foreta en «over the air» (OTA) oppgradering av programvaren med hubens app, eller:
 • Følge instruksjoner som beskrevet på ID Lock sitt kundesenter.

  Oppdatering av modul avhenger av at leverandør av gateway/hub tilbyr OTA oppgraderinger samt har støtte for dette. Dette er forhold som ID Lock ikke har ansvar eller risiko for.

  Force majeure
  Er ID Lock forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den. Ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er ID Lock fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

  Tvister og lovvalg
  Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Dalane Tingrett som verneting.

  Forbehold
  Vi reserverer oss for eventuelle prisforandringer og skrivefeil i, inkludert men ikke begrenset til, manualer, video, markedsmateriell og nettsidene.
  Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike noe fra varens faktiske utseende.

  Copyright
  Alt innhold på disse nettsidene er ID Lock AS, datterselskap av ID Lock AS eller underleverandører av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra ID Lock AS.